III:3 Rotebåtsman, torpare Johan Andreasson Hägerström

Blev högst 47 år.

Född: 1773 Halmstad 1) 
Soldat - antagen: 1797-04-11 Östorp, laholm, halland 2) Södra båtmanskompaniet, nr 116 Östorp rote,Laholms landsförsamling,Kompaninr HB-01-0116-1797
Soldat-avsked: 1808-04-05 Östorp Laholm Halland 2) 
Död: 1820-12-19 Trönninge Torp, Laholm, Hallandslän 3) 
Bouppteckning: 1821-12-31 Trönninge, Laholm, Hallandslän 3) NR 125547, Arkivbeteckning FIIa16, sida ST1822 Nr7


Familj med III:4 Piga Bengta Kristiansdotter (1774 - )

Vigsel: 1800-03-30 Trönninge, Laholm, Hallandslän 4)

Barn:
II:2 Anna Johansdotter Hägerström (1809 - )


Noteringar
Står med i Södra Hallands båtrgeister under Laholms Landsförsamling Hägerström.
Mer om båtsmän kan man läsa här www.genealogi.se/halland/botsmen/botsmen.htm

exemple på båtsmanskontrakt www.genealogi.se/halland/botsmen/botkont2.htm

Contract
Till Båtsman för Roten Nr 101 Bökman vid Hallands Kongl. Båtsmans Compagnie, antages härmed Torparen Anders Swensson på följande vilkor:

1. Uti årlig lön bekommer han Anders Person (!) 2 Riksdaler 32 skilling Banco, samt 2:ne tunnor råg fast mått, Sextio /60/ lispund hö och sextio /60/ lispund halm, äfvensom till Eldbrand 8 Lass ved eller torf; hvilket allt löses af Rotehållarne efter markegångspris, om Anders Persson sådant fordrar.

2. Årligen skall Anders Swensson bekomma en släpklädning af vadmal, bestående af tröja och ett par byxor, eller deremot svarande penningar efter markegång.

3. Som å Roten ej finnes något Båtsmanstorp, så erhåller Anders Swensson i stället såsom hushyra 5 Riksdaler årligen.

4. Hvad för övrigt beklädnaden vidkommer, och hvad som kan komma i fråga vid uppfordring till tjenstgöring, så gäller den på Kongl Majt:s nådiga befallning år 1824 utgifna Rotebok till efterrättelse.

5. Alla i detta Contract bestående utbetalningar ärläggas på det sätt att hälften betalas den 1 april och den andra hälften den 1 oktober samma år.

Halmstad den 2 Juni 1828 Å samteliga Rotehållares wägnar

Per Larsson i Nr 1 Enslöv, Rotemästare för Roten Nr 101

Med förestående Contract förklarar jag mig till alla delar nöjd och förbinder mig detsammas uppfyllande. Ut supra.

Anders Swensson Med hand i pennan

Bewittnas af A. G Norinder Löfwenskjöld

Tvenne lika lydande Exemplar äro upvista vid Compagniet, hvaraf det ena skall inlemnas på Lands Contoret och det andra Båtsmannen till efterlefnad hafva.

Halmstad den 2 Juni 1828

C. F. Wachenfeldt Compagnie Chef

Skrivelse till Konungens Respektive Befallningshafvande i Halmstads Län:

Torparen Anders Swensson från Enslöfs Socken har under den 2 Juni blifvit aproberad till Båtsman för Roten Nr 101 Bökman. Han är född 1800, den 26 februari. Roten har varit vacant sedan den 19 Martij. Jag anhåller således att nämnde Torpare må blifva uti Länets Rullor inskrifen. Inskrifningspenningarne äro hos mig Liqviderade. Efven får jag aflemna ett Skrefteligt upprättadt Contract emellan Rotehållarne och Båtsmannen.

Halmstad den 3 Juni 1828

C. F. Wachenfeldt Compagnie ChefDokument
johanhägerström


Källor
 1) Båtsmsansregister
 2) Hallands båtmansregister
 3) Bouppteckningsregister Halland,CD
 4) Vigselregsiter halland
      
Båtsmansuniform 1779<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.2, Programmet tillhör: Liselotte Engstam