VIII:255 Regementsfältskär vid Jönköpings Regemente Kristian (Christian) Fischer (fisker fisk)

Bosatt: 1646 F, Torskinge 1) 
Död: 1683 F, Åker 2) anbytarforum


Familj med VIII:256 Britta Månsdotter (- 1670)

Barn:
VII:128 Agneta Christiansdotter Fischer (- 1720)


Noteringar
Enligt ett reglemente, utfärdadt af konung Johan III 1571,
så skall barbärarämbetet anskaffa erforderliga fältskärer
åt armén och flottan. Vid hvarje fotregemente ska
anställas en regements- och fyra kompani-barberare.
Största delen af dessa var tyskar, "vanligen med
ringa underbyggnad, men stundom med en viss vana vid
sårbehandling".

Vår anfader Christian Fischer har troligen tysk härkomst och är 1651-53 barberargesäll vid
Kungl Hallands Regemente (f d Västgötadals). 1653 leds Västgöta Dals Regemente av Överste Johan Stake och den Reg bardberare Mr Christian Olderknecht (olika stavning förekommer). Gemene bardberare: Christian Fisker, Jörgen König, Baltzar Schultz.

Barberaren Christian Olderknecht var bosatt i Jönköping 1643 dit han inflyttat från Stralsund. Död 1669.

I mantalslängd 1652 3/7 för Jönköpings stad finns följande noterat:
Mr Christiern med sin hustru 2 (Mr = Mäster)
Pigan 1
Gesäll Christiern 1 (Gesällen är med största sannolikhet Christian Fischer.)

1654 har Christian flyttat till Jönköpings Regemente. Överste Herman Wrangels Regemente.
Reg bardberare Christian Olderknekt
Geseller: tre stycken varav en Christian Fisker.
Vi vet att han är med detta regemente 1656 i Marienburg.
Vad händer vid denna tid, jo Sverie anfaller Polen i juli 1655 med Karl X Gustav i ledningen och vi intar Warsawa och Krakow.
i juni 1657 förklarar Danmark Sveige krig. I juli tågar senska hären in i Holstein och i oktober erövrar vi sen hela Jylland. 1658 går tåget över stora bält och den 26 februari kommer kommer man så överens om fred i Roskilde. Sverige erhåller Skåne, Blekinge, Halland, Bohuslän, Trondheims län och Bornholm. Svenska riket är nu som störst.

Åren 1658, 1659 är Christian fortsatt ”Gesäll”
Åren 1660 samt 1661 står han själv som ”Regementsfältskär” med tre gesäller, samtliga tyskar.

I Krigskollegii diarium finns en konfirmation på ett kontrakt som Christian Fischer och Christian Olderknecht gjort upp mellan sig 1665 25/11. Kontraktets innehåll är ej känt.

Åren 1663-1665 samt 1668-1671 bor vår Chrisitian med sin hustru Britta Månsdotter i Hjälshammar, Värnamo Socken.

Där händer 1669 något förfärligt. Vår mäster slår ihjäl en av sina gesäller, Giulius Qvinkert.
- Vid sommartinget 1670 den 11-12/7 blev han på landshövding Gustaf Ribbings order (enl. brev d. 11/1 1670) tilltalad av befallningsmannen Johan Andersson för dråp i Hjälshammar på sin gesäll Gilius Quinekert(?). Domboken har en utförlig redogörelse för händelsen, som ledde till att Christian dömdes till döden, en dom som i vanlig ordning underställdes hovrätten. ”Hela häradet fäller en underdånig och ödmjuk förbön för mäster Christian, emedan han alltid haver varit en rolig och fredsam man.”
Den 18/11, ber C (Christian) om nåd "Gud för kort tid sedan haver kallat min hustru mig ifrån så att jag sitter nu med många .....små barn i största elände det jag icke få bruka mina salighetsmedel". (vi vet att hans hustru Britta (vår anfader) dör detta år.
Benådas så 1670 19/11 (Criminalia 1670, Göta Hovrätt).

Christian byter bostadsort, 1673 återfinns vid Starrike, Åker socken och 1676 med en ny hustru Elin Eriksdotter Giös. HAn fortsätter att vara regementsfältsär för Jönköpingsregemente och står tex 1674 som "gången åt Pommern i juli".

Christians yrke är mycket respeketerat i Sverige vid denna tid och man lyckas tydligen snabbt glömma hans brott, för 1680 gifter hans dotter, vår anfader, Agneta Christinasdotter Fischer sig med Samuel Burselius som är kyrkoherde i Burseryd.

I juni 1683 dör så Christian i sin hemsocken Åker.

********************

ENL DISCYT 09528
GIFT TRE GÅNGER OCH BARN
Gift med

Lisken Christiansdotter Fischer
barn födda 1683 Mulseryd, Jönköpings län;

Gift med

Gift med

enl anbytarforum
genealogi.aland.net/discus/messages/576/18310.html?1157003526

Troligen av tysk härkomst.

Christian återfinns i en del litteratur och här nedan följer några exempel på detta.

Kungl Hallands Regemente (f d Västgötadals) åren 1625-1910 av Arvid Noreen
14. Fischer, Christian, var åren 1651-1653 barberaregesäll vid regementet och mellan 1660-1683 regementsbarberare vid Jönköpings Regemente.

Wistrand. Läkarhistorien. Del 5. Sacklén
Fisk, Christian, Mäster (även Fischer)
Var Barberare vid Jönk Infanteriregemente 1664. Död i dec 1683 (Rullorna)

Jönköpings Regementes Historia
Jönköpings Regemente i Karl den XI krig 1675-1679
"Vid krigets utbrott 1675 utgjordes regementets befäl och civilpersonal av: Överste friherre Gustaf Horn, Överstelöjtnant Berndt Mörner o s v

Regementsbarberaren Kristian Fischer och tre fältskärsgeseller".

År 1669 24/5 dömdes Christian till döden för dråp på sin gesäll Gilius Qvinkert (Östbo dombok 1670 11-12/7) men benådades 1670 19/11 (Criminalia 1670, Göta Hovrätt). Dagen före, alltså 18/11, ber C (Christian) om nåd "Gud för kort tid sedan haver kallat min hustru mig ifrån så att jag sitter nu med många .....små barn i största elände det jag icke få bruka mina salighetsmedel". Ber därefter om nåd.

Dråpet ägde rum vid Hjälshammar, Värnamo socken, Östbo härad. Här bodde Christian med hustru åren 1663-1665 samt 1668-1671 enligt mantalslängd (hustrun Britta Månsdotter dog ca 1670). Två år senare har Christian bytt bostadsort och återfinns vid Starrike, Åker socken.
Utdrag ur mantalslängd:
1673 Starryke Fältskären Mäster Christian 2
1676 " Christian och Hustru
1677 Barber och dräng 2
1679 Fältskär och Hustru
1684 Enkan (här är alltså C död)

Från 1676 finns C även med i kyrkoböckerna för Åker socken.
Ur kyrkans räkenskaper:
1681 25/1 Fältskären Christiern 24
1682 19/- Mäster Christian i Starryke 16
1684 18/6 Hustru Elin i Starryke betalt 24 (efter Christians död 1683)

Christian var troligen gift flera gånger:
1 Britta Månsdotter "Mäster Christiernes Fischeris Hustru ifrån Hjälshammar" (Västbo dombok 1668 26/2). Död ca 1670.

2 Helena Eriksdotter "Mäster Christiern Fiskars Hustru i Starryke" (Östbo dombok 1679)
Elin Giös Harfall, Åker (Östbo dombok 1698 4/6)
Elin Giös och Helena Eriksdotter är identiska. Hennes namn var alltså Elin(Helena)Eriksdotter Giös.

Kända barn:
Agneta Gift 1680 10/10 med Samuel Burselius, kyrkoherde i Burseryd.
Död 1720 14/3 i Burseryd.

Ursilla Gift 1 1688 med Jon Jonsson Grennensis, komminister i bl a Kulltorp.
Gift 2 1709 21/1 i Burseryd med "Herr Svalander", då kallades hon Ursillia Fischier. Hennes man var Theodor Svalander(1674-1742), komminister i Sandvik, Burseryds pastorat 1700-1742.

Död 1730 30/11 i Burseryd vid Långhult Smedsgården.

Elisabeth 8:252
(För Rötters läsare: g m gästgivaren Petter Kiöllersröm i Öreryd)

Krigsarkivet saknar personuppgifter om Christian F men i "rullorna" finns han med:

1651 Västgöta Dals Regemente. Överste Nils Kaggs Regemente. Lika 1653.

1653 Västgöta Dals Regemente. Överste Johan Stakes Regemente.
Reg bardberare Mr Christian Olderknecht (olika stavning förekommer).
Gemene bardberare: Christian Fisker, Jörgen König, Baltzar Schultz.

Reg barberaren Christian Olderknecht var bosatt i Jönköping 1643 (Sv Apotekar-historia, Stockholm 1910-18 Del 1) dit han inflyttat från Stralsund."Då hofrätten 1667 tillsatte apotekare, är det troligt att denne, Christian Oldenknecht, som var ägare af gård i staden, hade apoteket förlagdt i denna, där sannolikt äfven hans båda mågar och efterträdare verkade". Död 1669.

I mantalslängd 1652 3/7 för Jönköpings stad finns följande noterat:
Mr Christiern med sin hustru 2 (Mr = Mäster)
Pigan 1
Gesäll Christiern 1

Gesällen är med största sannolikhet Christian Fischer.

I Krigskollegii diarium finns en konfirmation på ett kontrakt som Christian Fischer och Christian Olderknecht gjort upp mellan sig 1665 25/11. Kontraktets innehåll är ej känt.

1654 Jönköpings Regemente. Överste Herman Wrangels Regemente.
Reg bardberare Christian Olderknekt
Geseller: tre stycken varav en Christian Fisker.

1656 Jönköpings Regemente. Överste Herman Wrangels Regemente. I Marienburg
Bardber gesäll Christiern Fisher.

Åren 1658, 1659 samt 1668 är Christian ”Gesäll”
År 1677 ”Gemen Fältskär”
Åren 1660 samt1661 ”Regementsfältskär” med tre gesäller, samtliga tyskar.

Regementschefer
1658 Överste Bertil Nilsson Skytte
1659 "
1660 "
1661 Överste Erik Drake
1677 Överste Gustaf Adolf Horn

enl anbytarforum genealogi.aland.net/discus/messages/44/412.html?1096569480
- Vid sommartinget 1670 den 11-12/7 blev han på landshövding Gustaf Ribbings order (enl. brev d. 11/1 1670) tilltalad av befallningsmannen Johan Andersson för dråp i Hjälshammar på sin gesäll Gilius Quinekert(?). Domboken har en utförlig redogörelse för händelsen, som ledde till att Christian dömdes till döden, en dom som i vanlig ordning underställdes hovrätten. ”Hela häradet fäller en underdånig och ödmjuk förbön för mäster Christian, emedan han alltid haver varit en rolig och fredsam man.”
- Vid hösttinget 1679 den 18-19/9 var fältskären mäster Christian Fischers hustru Helena Eriksdotter i Starike en av flera skadelidande som förde talan mot bonden Per Jönsson i Hultsgärde om oförsiktighet vid brännandet av en fälla. (Starike i Åker sn var under lång tid fältskärsboställe under Jönköpings regemente).
CHRISTIAN FISCHER (födelsedata okänt). Barberargesäll vid Västgöta-Dals regemente 1650-53. Trol identisk med den gesäll Christiern som enl mtl 1652 är bosatt hos regementsbarberaren Christian Oldeknecht i Jönköping (denne nämns som barberare rullan 1658 när Christian är gesäll). Nämnd gesäll i generalmönstringsrullor 1654, 1656 (fol 26, Marienburg), 1658 (fol 282, Helsingborg 21/6 1658), 1659 och 1668 för Jönköpings (Bertil Nilssons Skyttes, Nils Kaggs, Herman Wrangels) regemente. Nämnd "Regiments Bardiberare" 1662 års rulla (Eksjögård 17/12 1661, fiche 4/5, fol 189 o 194), 1674 års rullla (fol 671 Eksjö 6/8 1674, fol 717 gången åth Pommern in julio 1674 i stan Calmar (?)). Fältskär vid Jönköpings regemente 1660-83. Bosatt på Starrike i Åker. Död 1684-06-25 i Åker.

Gift 1:o med BRITTA MÅNSDOTTER (död trol 1670) och 2:o med HELENA (ELIN) ERIKSDOTTER GIÖS, född 1646 i Gösbo, Torskinge och död där 1710-09-05.

Västbo häradsrätt:

1668-02-26/27/28: "Kom för Rätten fällskiärarens M:r Christiernes Fischeris hustru ifrån Giälshammer hustru Britta Månsd:tr, och Klagade till drängen Pehr Nilsson nu förtijden till tiänst hos provesten i Räfftele hans wyrdighet M:r Erik Spinnerus angående 14 Trafuer Rogh som igönom hans förhållande skall wara förderfwat uthi en Rogstak i Skogen den tijden drängen war till tiänst hos Mäster Christiern Fischer och blefwo förts Parterna förmente att ingå med huar andra förlikning dätt de och frijwilligen och otrufuade giorde ....."

Östbo häradsrätt:

1673-06-9/10: "Då ibland andra Ährenden som förhandlades Insinuerades och Uplästes Capiteinen Welb:ne Jonas Gyllenhammars Feltskiärarens Mester Christiern Fischers Köpebref af dhen 27 Maij 671 hwar uthi de tillstå och bekienna sigh hafwa frijwilligen till Kiöps updragit Skatterättigheten af hela Hiulhammars gårdh, till Capteinen Edhell och Manhafftigh Johan Finderus. Efter de sin Nödiachtiga betahlningh serskilt upburet och bekommit hafwa Nembl Gyllenhammar för 3 fierdingar Siutijo Rdr H:r Fischer för en fierdingh Tiugo tree Rdr: 16 öre 6 penningar Smt, berechnadt som sielfwa Instrumentes Wijdare uthwijsa. Affhender fördenskull H:r Gyllenhammar och Christiern Fischer ifrån sigh och sina Arfwingar Skatterättigheten uthi Hiulshammars gård som de erfft hafwa och den tillägna offuanbemt:e Capitein Finderus hans hustru och deras arfwingar ....
Wijdare insinuerade H:r Capitein Finderus en Attest, att Jonas Kiungh på Kiellersta och Bengt Håkonsson Rutt Dat: dhen 20 Maij 673. hwaruthinnan dhe Attestera den wara Medh H:r Captein Jonas Gyllenhammar förlikta om den arfs praetention som dhe hafwa för haft uthi Captins gården Hiulshammar och nu aldeles wehl åtgnögde, att dhe dherpå aldrig mehra tahla eller klandra skolla."

1679-09-18/19: "Der efter Kommor för Rätten feltskiärarens Mester Christian Fischers hustru i Starrijke Helena Erickzdotter å Crone Länsmannen Joen Torsson i Högabroten, fendricken Thomas Persson i Skillingarydh å skatte å sine och sine hemmastadde Gårdsmäns wegnar, samptelige Klagandes till Bonden Per Jönsson i Hultsgierde , hwilken hafwer een bränt fälla Låtit Ellden uthkomma S. Jacobj afton sistförleden, och för dem fröbränt mycken fälleskogh, i Synnerheet för deem i Skillingarydh, desslijkest höö, och Gärsgårdarne omkringh alle åängarne efter den Specifikation som der i Retten Insinuerade hwilken Lades ad Acta. Och efter som Parterna föregifwa samma skada wara igenom Wådeld förorsakat, ingick Peer Jönsson medh sina Wederparter Wänligh förlikningh i så måtto, att han gifwer till Thomas i Skillingarydh och hans Gårdman som störst Skadan Lidit hafwa 30 marker upretta Giersgården som wedh Sterwijka hwarets fältskiären bor, förbränt ähr, såsom ock gifwa Jon Thorsson för sin undfångne skada 7 riksdaler der medh åboerma och Skogsägandes woro tillfreds och förrente, hwar på till wijdare försäkring och stadfestelse blef denne deras frijwillige förlijkningh efter begäran af Retten Confirmerat, skall och så Peer Jönsson dessuthan böta till treeskiftes Wådabot 20 marker Smt i förmågo af den 24 puncten uthi Kogl. Maij:z Skogzordningh."

1698-06-03 § 109. "Wed samma tillfälle instälte sigh för Retten fordomb Regementzfeltskiärarens Sal. M.r Christiern Fischers efterlåtne äncka h. Elin Giös, och angaf sigh uthå stor fattigdomb och medellöshet stadder wara, hwar på hon TingzAttestatum och wittnesbörd begierade, hwilcket Retten så mycket mindre kunde förwägra, som både Cronones betiente och Nembden sampt omstående Allmoge, stannade i det bewittnande, att hustru Elin Giös intet lefwandes Creatur är ägande öfwer, uthan alldeles husfattigh och sitter inhyses uthi harfall, hwilcket henne till sanferdigt bewijs sålunda meddelat."

Göta hovrätt 1670 19/11 nr 9:

"7. hafuer Målzägandhen icke allenast, emothh 100 Rikzdaler sin rätt afstått; uthan och 8. fält för dråparens lijfz förskoningh, en ödmiuk förböhn
9. förnähr Sweriges lagh, cap. 13. dråp M.B. med wilja ll att när dråpareb som frij footh stadder är hafer förlijkt målsägandhen och han bedher för honom, tå äger Konungen honom fredh gifwa.
Huar föhre blifr Fältskäraren Fisher med lijfwet benådadh och skall bötha Konungen full mans booth 100 daler S:tt förlijka Målsägandhen efter förlijkning instendmentz lydelse; häradhet sin rätt efter lagh förbehållen, och stå uppenbar skrift."

I Sverige fanns ett
bardskärare-ämbete redan under katolska tiden.
Enligt reglemente, utfärdadt af Johan III 1571,
skulle detta ämbete anskaffa erforderliga tältskärer
åt armén och flottan. Redan 1613 finnas fältskärer
upptagna i svenska regementenas stater, och un-; der
trettioåriga kriget skulle vid hvarje fotregemente
anställas en regements- och fyra kompani-barberare.
Största delen af dessa voro tyskar, vanligen med
ringa underbyggnad, men stundom med en viss vana vid
sårbehandling. 1717 förändrades barberareämbetet
till en kirurgisk so-cietet, som dock ej synes hafva
verkat någon synnerlig förbättring vid utbildandet
af fältskärer. Under Adolf Fredriks regering
inrättades väl i Stockholm en profession i anatomi och
kirurgi, i hvilka ämnen undervisning skulle meddelas
fältskärerna, men till följd af deras låga aflöning
och underordnade ställning ville bildade personer
endast undantagsvis egna sig åt yrket.Källor
 1) Disbyt 22162
 2) internet, se länk på noteringar
      
 << Startsida
Skapad av MinSläkt 3.2, Programmet tillhör: Liselotte Engstam